Tộc Nguyễn Văn - La Bông, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng